รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 012/03/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM

ลำดับ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้น (หุ้น)
% หุ้น
1. น.ส.อรสา วิมลเฉลา 95,646,400 39.85
2. นายเกริก ลีเกษม 49,355,700 20.56
3. นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช 26,857,100 11.19
4. นางกฤติกา พัววิไล 8,500,000 3.54
5. นายณัฐพล อึ้งมณีประเสริฐ 2,770,000 1.15
6. นางจิดาภา กันตสุสิระ 1,800,000 0.75
7. นายวินิจ หงนิพนธ์ 1,450,000 0.60
8. นายอนุรักษ์ บุญแสวง 1,331,000 0.55