การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด (Thai Version) ดาวน์โหลด (Eng Version)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด (Thai Version) ดาวน์โหลด (Eng Version)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12 สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13 รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการที่เกี่ยวโยง


การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด (Thai Version) ดาวน์โหลด (Eng Version)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560