ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยง

ปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญและแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง บริษัทประเมินและสรุปได้ดังนี้

ความเสี่ยงด้านการตลาดและการแข่งขัน
ความเสี่ยงด้านการเงิน
ความด้านการปฏิบัติงาน
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ