การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า

การส่งคำถาม และเสนอวาระล่วงหน้า ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทและเสนอคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ประจำปี 2562
แบบการเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
หลักเกณฑ์การส่งคาถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
แบบฟอร์มการเสนอคำถาม
แบบฟอร์มการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท

แบบฟอร์มสำหรับส่งคำถาม

ชื่อ - นามสกุล * โทรศัพท์
แฟกซ์ อีเมล์ *
จำนวนหุ้นที่ถือ * ณ วันที่ *
ประเภท
    
ที่อยู่
รายละเอียด *
อัพโหลดไฟล์ :
(ขนาดไฟล์สูงสุด: 2MB)

เพื่อป้องกันและลดปัญหาสแปมเมล์ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฎด้านล่างนี้