คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 ผู้บริหารของบริษัทฯ มีจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.     นางสาวอรสา วิมลเฉลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
2.     นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการผู้จัดการ
3.     นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุน
4.     นายณรงค์ศักดิ์ โตรุ่งเรืองยศ  ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม
5.     นางมาลี อินทร  ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ
6.     นายกิตติพันธุ์ เชื้อทอง ผู้จัดการฝ่ายขาย กลุ่มธุรกิจงานบริการ