ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ

ตารางสรุปฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน

งบแสดงฐานะการเงิน
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560 ปี 2561
งบการเงินแสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
สินทรัพย์หมุนเวียน 344.16 85.44 199.55 47.44 199.55 48.21
สินทรัพย์รวม 402.79 100.00 420.68 100.00 413.89 100.00
หนี้สินหมุนเวียน 96.53 23.97 100.62 23.92 100.62 24.31
หนี้สินรวม 103.78 25.76 109.49 26.03 109.49 26.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น 299.02 74.24 311.19 73.97 304.40 73.55

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560 ปี 2561
งบการเงินแสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
รายได้จากการขายและบริการ 403.18 97.67 405.40 98.49 405.40 98.49
รายได้อื่น 9.62 2.33 6.24 1.51 6.24 1.51
รายได้รวม 412.80 100.00 411.64 100.00 411.64 100.00
ต้นทุนขายและบริการ 282.85 68.52 296.20 71.96 296.20 71.96
ค่าใช้จ่ายในการขาย 43.21 10.47 47.95 11.65 47.95 11.65
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 41.37 10.02 42.72 10.38 42.72 10.38
ต้นทุนทางการเงิน 0.03 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 9.41 2.28 4.98 1.21 4.98 1.21
กาไรเบ็ดเสร็จรวมสาหรับปี ( NP Margin) 34.74 8.42 26.56 6.45 19.77 4.80

อัตราส่วนทางการเงิน หน่วย
ตรวจสอบแล้ว
ปี 2560 ปี 2561
งบการเงินแสดงเงิน ลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
ปี 2561
งบการเงินเฉพาะกิจการ
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 3.57 1.98 1.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 62.71 65.79 65.79
ระยะเวลาชำระหนี้ วัน 69.33 70.68 70.68
อัตรากาไรขั้นต้น (GP Magin) ร้อยละ 29.84 26.94 26.94
อัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 8.70 6.45 4.80
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) ร้อยละ 16.27 8.70 6.55
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้อยละ 11.39 6.45 4.84
อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 1.31 1.00 1.01
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) เท่า 0.35 0.35 0.36
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย เท่า 2,361.65 1,800.89 1,800.89
อัตราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 71.60 - 40.06