คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

ณ วันที่ 1 มกราคม 2562 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังนี้

ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.     นายธนชาติ นุ่มนนท์ 1 ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ
2.     นางสาวอรสา วิมลเฉลา กรรมการ
3.     นายสิทธิชัย ลีเกษม กรรมการ 
4.     นายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช กรรมการ 
5.     นางจันทร์จิรา สมัครไทย 1 กรรมการ / กรรมการอิสระ
6.     นางสาวจิรนาถ สุมานนท์ 1 กรรมการ / กรรมการอิสระ

หมายเหตุ

  1. ดร.ธนชาติ นุ่มนนท์, นายวิชัย ไม้แก่นสาร, นางจันทร์จิรา สมัครไทยและนางสาวจิรนาถ สุมานนท์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยมีมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559

นางสิษฏ์ฐา แซ่เตียว ดำรงแหน่ง เลขานุการบริษัทโดยได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559

กรรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

นางสาวอรสา วิมลเฉลา หรือ นายสิทธิชัย ลีเกษม คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อร่วมกับนายแสงเพชร ตันทะอธิพานิช หรือ นายวิชัย ไม้แก่นสาร คนใดคนหนึ่ง รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัทฯ