ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจจัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมและให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแก่โรงงานอุตสาหกรรมซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการ กระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และกลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ ( Service Business ) ปัจจุบัน บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมมากกว่า 3,500 รายการ ภายใต้ตราสินค้าชั้นนำระดับสากลมากกว่า สินค้า ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่หลากหลายของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ประโยชน์จากสินค้าอุตสาหกรรมในกระบวนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค ระบบท่อ และงานซ่อมบำรุง โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ แบ่งตามประเภทกลุ่มผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2559 - 2561 รายละเอียดดังนี้

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม 166.31 38.29 137.02 33.19 127.50 30.97
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ 135.53 31.21 125.55 30.42 106.44 25.86
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม 124.81 28.74 123.35 29.88 126.84 30.81
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ - - 17.25 4.18 44.62 10.84
รวมรายได้จากการขายและบริการ 426.65 98.24 403.17 97.67 405.40 98.48
รายได้อื่น1 7.66 1.76 9.62 2.33 6.23 1.52
รายได้รวม 434.31 100.00 412.79 100.00 411.63 100.00

หมายเหตุ 1. รายได้อื่น ได้แก่ รายได้ค่านายหน้า รายได้ส่งเสริมการขาย และดอกเบี้ยรับ เป็นต้น


ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ

บริษัทฯ จัดหาและจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) และตั้งแต่ มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้เพิ่มหน่วยงานบริการขึ้น เป็นกลุ่มที่ 4 คือ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคต

1. กลุ่มผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีระบบปั๊ม (Pumping System Technology Division) “One Stop Shop Pumps Supplier”
2. กลุ่มผลิตภัณฑ์การจัดการกระบวนการผลิตและระบบท่อ (Process and Piping Solution Division) “Solutions for Improvement”
3. กลุ่มผลิตภัณฑ์วัสดุนวัตกรรม (Innovative Material Division) “Intelligence Solutions for Maintenance & Production”
4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ธุรกิจงานบริการ (Service Business) “Smart & Sincere Solutions”