สารจากประธานกรรมการ

สารจากประธานกรรมการ

ปี 2561 ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและการแข่งขันที่มากขึ้น ในขณะที่เศรษฐกิจที่โลกยังอยู่ในสภาวะทรงตัวยังไม่มีการ ฟื้นตัวอย่างเด่นชัด บริษัทฯ ได้พยายามมองหาโอกาสหรือช่องทางดำเนินธุรกิจเพิ่มเติม เพื่อสร้างพื้นฐานรองรับการขยายตัวขององค์กรใน อนาคต หนึ่งในกิจกรรมสำคัญที่สุดของปีได้แก่ การเข้าซื้อและรับโอนกิจการบริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จากัด (UBA) ผู้ให้บริการ บริหารจัดการน้ำรายใหญ่ที่สุดของกรุเทพมหานคร มูลค่า 135 ล้านบาท ด้วยกระแสเงินสด โดยมีสัดส่วนลงทุนร้อยละ 40 ของทุนจด ทะเบียน โดยมุ่งหวังการสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน (Synergy) ในการต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน สร้างผลตอบแทนจากการลงทุนและเพิ่ม ความมั่นคงทางธุรกิจในรูปแบบผู้ให้บริการภาครัฐรายสำคัญรายหนึ่ง ในส่วนของงานการตลาดของธุรกิจเดิม บริษัทฯ ได้จัดเตรียมพร้อม ให้บริการที่สำนักงานขายสงขลา เพื่อครอบคลุมงานขายและบริการลูกค้าภาคใต้ และช่วยกระจายสินค้าให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้า อุตสาหกรรมทั่วไทย

สำหรับผลดาเนินงานในปี 2561 บริษัทมีรายได้รวมจากการดำเนินงาน 411.64 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 0.28 กำไรสุทธิเบ็ดเสร็จรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย 26.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 23.54 อันเนื่องมาจากสภาวะการแข่งขันที่มากขึ้นและรายได้ที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ วางไว้

อย่างไรก็ตาม กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมน้ำมัน ปิโตรเคมี ได้เริ่มมีการประกาศการลงทุนใหม่ๆ และเริ่มมีการประกวดราคาสินค้า และอุปกรณ์ เครื่องจักร มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่ช่วงต้นปี 2561 และนั่นเป็นสัญญาณและโอกาสที่ดีของบริษัทฯ รวมไปถึงการได้รับออเดอร์ในหลายๆ งานในรอบปีที่ผ่านมา จะสามารถทะยอยส่งมอบสินค้าและรับรู้รายได้หรือ Backlog มากกว่าทุกๆ ปีที่ผ่านมา

ในนามของคณะกรรมการบริษัท รวมถึงคณะผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะยังคงทุ่มเทแรงกายแรงใจ ช่วยผลักดันงานกิจกรรม ต่างๆ ที่กล่าวข้างต้น และเร่งสร้างผลงานให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้น ท้ายสุดกระผมขอขอบคุณลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ช่วย สนับสนุนส่งเสริมให้บริษัทเติบโตยั่งยืนและเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสหกรรมไทยเจริญเติบโตและยั่งยืนเคียงข้างกันตลอดไป

 

นายธนชาติ นุ่มนนท์
ประธานกรรมการ